September 2016


5 & 8 September – Pet Pep Talk

10 September – Working Bee (8:30am – 11:30am)

13 September – Committee Meeting 7:30pm

August 2016


15 & 18 August – Funky Chook Books Author Chris Collin

16 August – Committee meeting  7:30pm

22 August – Henny Penny Hatching

23 August – Book Fair Begins

26 August – Open Morning (9:30am-11:30am)